Filter results
Chinese tengpai logo

Téngpái (藤牌)

The Chinese rattan shield
Sen Sheng

Sēn shèng (森盛)

A Chinese rattan shield maker from Shanghai.
Vietnamese shield

Khiên (盾)

The Vietnamese word for a circular shield of rattan, much like the téngpái (藤牌) of China.