Filter results
Tametsugu logo

Sōshū sword with tachi koshirae

Tokubetsu Hozon, attributed to Den Tametsugu. With fine itomaki no tachi koshirae.