Filter results
Fine gilt duanjian overall

Gilt duanjian with foreign blade

Unusual Chinese duanjian with fine gilt mounts and a blade of non-Chinese origin.
Sawasa style guard logo

Sawasa style iron guard

Unusual piece with depiction of a foreign figure.
Jun Huo Ju Shuangshoudao logo

Jūn Huǒ Jú-made shuāng shǒudāo

Produced in the ordnance factory in Zengbu, near Guangzhou.
Ordinance Bureau logo

Jūn Huǒ Jú (軍火局)

Name of a Chinese arms factory just east of Guangzhou, active 1875 onwards.
Jun Huo Ju saber logo

Jūn Huǒ Jú-made saber

Produced in the ordnance factory in Zengbu, near Guangzhou.
Chinese double swords with hook

Double shortswords with belt hook

A classic set of Chinese double swords, complete with suspension and hook.
Kuiwen shuang duanjian logo

Chinese paired shortswords

Cantonese double swords with archaic dragon design mounts.
Early duanjian logo

Early Chinese shortsword

A classic duanjian, but of somewhat earlier manufacture than most.
Carved scabbard shuangjian logo

Shuāngjiàn with carved scabbard

A paired jian of fushou type, with carved hardwood scabbard.